Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Ingangsdatum: 04 februari, 2020

 

Brand Nova

Maliebaan 77

3581CG Utrecht

Nederland

 

KvK: 70426597

BTW: NL8583.13.819B01

IBAN: NL46 RABO 0146 7635 64

 

  1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van BRAND NOVA.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BRAND NOVA en een opdrachtgever waarop BRAND NOVA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BRAND NOVA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BRAND NOVA en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door BRAND NOVA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BRAND NOVA is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BRAND NOVA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BRAND NOVA anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BRAND NOVA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. BRAND NOVA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BRAND NOVA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BRAND NOVA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BRAND NOVA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BRAND NOVA zijn verstrekt, heeft BRAND NOVA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. BRAND NOVA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BRAND NOVA is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BRAND NOVA kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BRAND NOVA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door BRAND NOVA of door BRAND NOVA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart BRAND NOVA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BRAND NOVA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BRAND NOVA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BRAND NOVA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal BRAND NOVA geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BRAND NOVA kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen BRAND NOVA en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever BRAND NOVA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BRAND NOVA, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien BRAND NOVA met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BRAND NOVA niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Bovendien mag BRAND NOVA het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BRAND NOVA, dat in redelijkheid niet van BRAND NOVA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. BRAND NOVA zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. BRAND NOVA zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Betaling

8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BRAND NOVA aan te geven wijze.

8.2. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 300,00 is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen 14 dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.

8.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BRAND NOVA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BRAND NOVA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BRAND NOVA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7. BRAND NOVA heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BRAND NOVA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BRAND NOVA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door BRAND NOVA geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enzovoorts., blijven eigendom van BRAND NOVA, tenzij de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen hiervoor uit alle met BRAND NOVA gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te bewerken.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht BRAND NOVA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door BRAND NOVA geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat BRAND NOVA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BRAND NOVA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BRAND NOVA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. Incassokosten

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien BRAND NOVA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11. Hosting

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf, en betreft een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het hostingbedrijf.

11.2 BRAND NOVA is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

  1. a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met BRAND NOVA) blijven lopen binnen BRAND NOVA of het internet;
  7. het verspreiden van computervirussen.

12. Onderzoek, reclames

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BRAND NOVA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BRAND NOVA in staat is adequaat te reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal BRAND NOVA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BRAND NOVA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

13. Opzegging

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Dit verschilt per overeenkomst en zal altijd nadrukkelijk worden aangegeven in de overeenkomst.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie of oplevering, heeft BRAND NOVA recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BRAND NOVA zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium. Indien een afspraak door opdrachtgever geannuleerd wordt na akkoord zal 70% van het vastgestelde honorarium worden gefactureerd.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BRAND NOVA, zal BRAND NOVA in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BRAND NOVA extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14. Opschorting en ontbinding

14.1. BRAND NOVA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, BRAND NOVA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Voorts is BRAND NOVA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BRAND NOVA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BRAND NOVA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. BRAND NOVA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1. Indien BRAND NOVA aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft BRAND NOVA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Indien BRAND NOVA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Indien BRAND NOVA aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000 (Zegge: één duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BRAND NOVA in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BRAND NOVA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BRAND NOVA toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5. BRAND NOVA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BRAND NOVA of zijn ondergeschikten.

17. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart BRAND NOVA voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan BRAND NOVA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BRAND NOVA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BRAND NOVA niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3. BRAND NOVA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BRAND NOVA zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5. Voorzover BRAND NOVA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BRAND NOVA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BRAND NOVA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BRAND NOVA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BRAND NOVA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BRAND NOVA zich de rechten en bevoegdheden voor die BRAND NOVA toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door BRAND NOVA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BRAND NOVA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. BRAND NOVA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22. Voorbeelden

 22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23. Geschillen

23.1. De rechter in de vestigingsplaats van BRAND NOVA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Brand Solutions BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven.

24. Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen BRAND NOVA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

25. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. BRAND NOVA behoudt zicht het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

25.3 Voor de meest actuele versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op www.brandnova.nl/algemene-voorwaarden